Vedtekter for Rælingen skolekorps

Revidert på årsmøtet 17. mars 2022

§ 1 ORGANISASJON

Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Øst.

Stiftelsen skjedde etter en fusjon mellom Rud skolekorps, som ble stiftet 11. april 1930, og Fjerdingby skolekorps som ble stiftet 22. november 1966. Høsten 2003 ble fusjonen utvidet til også å omfatte Løvenstad skolekorps som ble stiftet i 1969.

§ 2 FORMÅL

Rælingen skolekorps har som formål å fremme interesse for og legge til rette for utøvelse av musikk, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap blant medlemmene.

§ 3 OPPGAVER

Rælingen skolekorps skal:
 • Sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori og praktiske ferdigheter på korpsinstrumenter, samt utøvelse av samspill.
 • Arbeide for å fremføre god musikk.
 • Når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter som drillgruppe, storband m.m.

§ 4 MEDLEMSKAP

4.1 Opptak av medlemmer

Musikanter, drillere, deres foresatte og andre interesserte kan etter skriftlig søknad tas opp som medlemmer i skolekorpset. For medlemmer under 19 år er foresatte (maks. 2) automatisk støttemedlemmer i Rælingen skolekorps og de føres inn i medlemsregisteret som foresatte.
Medlemskap for barn som ikke har fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte.
Ved innmelding i skolekorpset blir en automatisk medlem av NMF.
Skolekorpsets styre avgjør hvem som etter skriftlig søknad kan tas opp som medlem.
Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database.

4.2 Forutsetninger for medlemskap

a. Alle medlemmer plikter å følge skolekorpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

b. Alle medlemmer skal levere inn medlemsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til skolekorpsets styre. Medlemsopplysningene blir lagret i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

c. Musikanter og drillere plikter å møte i rett tid til øvelse og oppdrag, så fremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. I tilfelle fravær, skal dirigent eller korpsleder varsles, om mulig i god tid på forhånd.

d. Medlemmene plikter å holde utlånte instrumenter og annet korpsutstyr i god stand. Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for uforsiktig behandling av skolekorpsets eiendeler.

e. Ved innlevering/ innkreving/ bytting av uniform, skal uniformen være renset. Utgifter til rens må betales dersom uniformen ikke er ren ved innlevering.

f. I forbindelse med skolekorpsets forskjellige aktiviteter, plikter medlemmene å samarbeide med ledelsen, dirigent og instruktører på en slik måte at korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede.

g. Medvirkning i amatørkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter, kan tillates av styret. En forutsetning for deltakelse i andre korps, er at medlemmet har fylt 15 år og at forpliktelser overfor Rælingen skolekorps skal oppfylles i tilfelle arrangementskollisjoner.

4.3 Rapportering og kontingent

a. Skolekorpsåret følger skoleåret.

b. Den til enhver tid fastsatte kontingent skal betales i rett tid. Dette gjelder også andre økonomiske medlemsforpliktelser.

c. Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet og gjelder da fra høstsemesteret i førstkommende skolekorpsår.
Medlemskontingenten justeres ved årsskiftet (1. januar) iht. konsumprisindeksen uten at det kreves årsmøtevedtak.
For familier med fler enn ett barn i korpset skal det gis søskenmoderasjon for barn nr to, tre, fire og videre. Søskenmoderasjonen skal gjelde medlemskontingent. Medlemskontingent vil da være:
 • for barn nr 1: 100 %
 • for barn nr 2: 80 %
 • for barn nr 3: 60 %
 • for barn nr 4 og videre: 50 %
Tillegg
I tillegg til kontingent faktureres det instrument-/utstyrsleie iht. budsjett vedtatt av årsmøtet. Det er ikke søskenmoderasjon på utleie.

d. Ved første gangs innmelding i korpset kan de to første øvelsene regnes som prøvetid. Nye medlemmer aksepterer plassen etter 3. oppmøte og må da betale for hele semesteret selv om de ikke fullfører.

e. Kontingenten forfaller til betaling 2 ganger i året (vårsemesteret og høstsemesteret)

f. Skolekorpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter skolekorpsets medlemstall pr. 31. desember.

g. Korpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF. Rapporten sendes i henhold til de frister og rutiner som er fastsatt av NMF.

4.4 Utmeldinger
a. Utmelding skal være skriftlig. Utmeldingsfrist for vårsemesteret er 1. desember, for høstsemesteret er det 1. august. Fratreden skal fortrinnsvis skje ved skoleårets slutt. Alt utlånt korpsutstyr skal være tilbakelevert i god stand og eventuell skyldig kontingent skal være betalt før utmelding godtas.

b. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra skolekorpset.

4.5 Suspensjon og eksklusjon

a. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet.

b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

c. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.

d. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regionstyret.

§ 5 ARBEID I SKOLEKORPSET

a. Skolekorpsets øvelser følger skoleåret, med avbrudd av høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie

b. Skolekorpset kan etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper, for eksempel knøttekorps (KK), aspirantkorps (AK), juniorkorps (JK), hovedkorps (HK) og drilltropp.

c. Skolekorpset skal ha en tillitsvalgtordning. Tre tillitsvalgte som har fylt 15 år sitter i skolekorpsets styre. Det legges vekt på kjønnsfordeling og representasjon fra både drillere og musikanter.

d. Medlemmer og foresatte til medlemmer av skolekorpset (støttemedlemmer) har til oppgave å bidra til å sørge for det økonomiske grunnlag for skolekorpsets drift gjennom de tiltak styret iverksetter.

e. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest for de som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.

f. Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

§ 6 DIRIGENTER / INSTRUKTØRER

Skolekorpsets styre skal i størst mulig grad samarbeide med den kommunale Kulturskolen i Rælingen i forbindelse med ansettelse av dirigenter og instruktører. Om en ønsker det opprettes kontrakt i henhold til NMFs retningslinjer. Skolekorpset skal ha egen instruks for dirigenter og instruktører.

§ 7 ÅRSMØTER


7.1 Status
Årsmøtet er Rælingen skolekorps’ høyeste myndighet.

7.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet

a. Årsmøtet holdes årlig innen utgangen av mars måned.

b. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret, eller når minst 1/3 av de iht. § 7.3 stemmeberettigede medlemmer krever det.

c. Innkallingen skal skje med minst 2 ukers varsel.

d. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 8 dager før årsmøtet.

7.3 Representasjon, rettigheter og votering

a. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
 • Medlemmer som har fylt 12 år.
 • For hvert medlem under 12 år kan én foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett. Det kreves i dette tilfellet ikke fullmakt.
 • Støttemedlemmer ref. § 4.1, dog begrenset til 2 stemmer pr. familie uavhengig av hvor mange barn de har i korpset.
 • Styrets medlemmer i alle saker, disse har dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
 • Ingen medlemmer/støttemedlemmer kan ha mer enn én personlig stemme.

b. Følgende har kun tale- og forslagsrett:
 • Medlemmer som ikke har fylt 12 år.
c. Følgende har kun talerett:
 • Representanter fra NMF
 • Årsmøtet kan ellers gi talerett til hvem de måtte ønske.

d. Gyldig vedtak krever simpelt flertall, dvs. fler enn halvparten av de avgitte stemmer, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

7.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

a. Konstituering
 1.  Åpning
 2.  Navneopprop
 3.  Godkjenning av innkalling
 4.  Godkjenning av dagsorden/saksliste
 5.  Valg av møteleder
 6.  Valg av 1 møtesekretær
 7.  Valg av 2 protokollunderskrivere
b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.

c. Saker fremmet av skolekorpsets styre og innkomne forslag fra medlemmer.

d. Budsjett for kommende år, herunder kontingent.

e. Valg av styre m/vararepresentanter
 1. Leder for 1 år
 2. Styremedlemmer og varamedlemmer for 1 år (ref. § 8.1).
 3. To revisorer velges for 1 år. Leder velges særskilt.
 4. Tre medlemmer til valgkomiteen, velges for 1 år. Leder velges særskilt.

f. Valg/utpeking av korpsledere/korpsassistenter, komitéledere og komitémedlemmer. De som skal velges må være over 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og dessuten ha sagt seg villige til å motta verv.

§ 8 STYRET


8.1 Sammensetning og konstituering

Skolekorpset ledes av et styre bestående av
 • leder
 • nestleder
 • sekretær
 • kasserer
 • leder for korpsledertjenesten
 • korpsleder drill
 • skolekorpsets tillitsvalgte

Skolekorpsets tillitsvalgte under 12 år kan delta i styret, men de har da kun tale- og forslagsrett.
I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styremedlemmer og varamedlemmer. Korpsledere (HK, JK, AK) er vararepresentanter for leder for korpsledertjenesten. Korpsassistent drill er vararepresentant. Skolekorpsets styremedlemmer og andre tillitsvalgte velges for 1 år av gangen, men det bør likevel tilstrebes mest mulig kontinuitet i styret.

8.2 Fullmakter

a. Styret skal lede skolekorpset etter de retningslinjer og vedtak årsmøtet har fattet.

b. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, samt regulere skolekorpsets ansvar og aktiviteter.

c. Til støtte i sitt arbeid har styret anledning til å oppnevne det ønskede antall underkomiteer. Det skal utarbeides instrukser for underkomiteene.

d. Styret kan supplere oppnevning av korpsledere/korpsassistenter og komiteer/komitemedlemmer ved behov.

8.3 Innkalling til styremøter – beslutning

a. Styremøter holdes så ofte det anses nødvendig, men minst 1 gang pr. måned utenom feriene.

b. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. I ikke fulltallige møter må saker avgjøres med 2/3 flertall for å være gyldige.

c. Skolekorpsets musikalske leder innkalles til styremøtene. Han/hun har ikke stemmerett, kun tale- og forslagsrett.

d. Vararepresentanter som er innkalt til et fulltallig styre har ikke stemmerett, kun tale- og forslagsrett.

8.4 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet. Regnskapsåret følger kalenderåret.

8.5 Personalansvar

Styret eventuelt i samarbeid med Kulturskolen i Rælingen foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser av dirigenter og instruktører.
Styret har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

§ 9 HEDERSTEGN OG ANDRE UTMERKELSER

Det deles ut følgende utmerkelser:
 • Årsstjerne
 • Korpsmedalje
 • Hederstegn.
Årsstjerne utdeles for hvert avsluttede år. Overgang fra andre korps tilsluttet NMF gir ansiennitet.
Korpsmedalje deles ut for 3 og 5 års medlemskap i korps tilsluttet NMF.
Hederstegn tildeles medlemmer som blir stående i skolekorpset til oppnådd aldersgrense, og med minst 5 års ansiennitet.
Hederstegn kan også tildeles andre som har gjort en spesiell innsats for skolekorpset.

§ 10 UENIGHETER/TVISTER

Uenighet/tvister om vedtektenes forståelse forelegges regionstyret i NMF med forbundsstyret som ankeinstans.

§ 11 NEDLEGGELSE OG UTMELDING FRA NORGES MUSIKKORPS FORBUND (NMF)

a. Oppløsning og nedleggelse av skolekorpset kan kun foretas av 2 påfølgende ordinære årsmøter, og må ha minst 2/3 flertall.
b. Vedtak om utmelding fra NMF må gjøres på 2 påfølgende årsmøter med minst 1 måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.
Utmelding må skje skriftlig og sendes NMF Øst senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.

§ 12 VEDTEKTSENDRING

Endringer i vedtektene kan kun fattes på ordinært årsmøte og må være vedtatt med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.

$13 IKRAFTTREDELSE

Disse reviderte vedtektene er vedtatt på årsmøtet 17. mars 2022 og trer i kraft fra samme dato.
Søk
Driftes av Styreportalen AS